Finner du ikke det du leter etter? Prøv Avansert søk

Plattformer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP OG BRUK

1. Formål og virkeområde

GameStop+ er kundelojalitetsprogrammet til GameStop Norway AS, Plöensgate 4, 0181 Oslo (i det følgende kalt «GameStop»). Følgende generelle vilkår og betingelser gjelder for deltakelse i GameStop+ og bruken av GameStop+ kortet for deltakere (i det følgende kalt «kunden» og/eller «kortholderen») i alle GameStop Norge AS sine butikker (i det følgende kalt «GameStop butikk»). GameStops generelle vilkår og betingelser for kjøp og salg samt innbytte, som kan leses på www.gamestop.no/Loyalty, gjelder i tillegg til disse vilkår og betingelser.

2. Grunnleggende prinsipper, søknad om og leveranse av GameStop+ kort

2.1 Deltakelse i GameStop+ programmet er personlig og knyttet til kortholder, dvs. at rettighetene etablert i programmet kun kan utøves av kortholder personlig. Kortet og medlemskapet kan ikke overdras til en annen. Kortholder kan heller ikke gi sitt GameStop+ kort til en tredjeperson for bruk.

2.2 Deltakelse i GameStop+ programmet er vederlagsfritt for kortholder.

2.3 For å motta et GameStop+ kort må kunden sende en søknad. Det kan kun søkes om ett GameStop+ kort per kunde. GameStop+ kortet kan søkes om ved personlig oppmøte i en GameStop butikk i Norge, eller ved registrering elektronisk på www.gamestop.no/Loyalty

GameStop har selvstendig rett til å avgjøre om et slikt kort skal utstedes til kunden. Det er ingen lovfestet rettighet å motta et GameStop+ kort.

2.4 Når det søkes om et kort må søkeren dokumentere at han/hun er minst 18 år gammel, at han/hun har fast bosted i Norge, og at opplysningene vedrørende navn og etternavn, adresse og fødselsdato i søknadsskjemaet er korrekte ved å legitimere seg med gyldig, personlig legitimasjon til GameStop butikkens personale.

2.5 Søkeren må ha fylt 18 år for å kunne søke om et GameStop+ kort. Kortet kan ikke utstedes til personer under 18 år.

2.6 Så snart søknaden er gjennomgått og godkjent, vil søkeren motta GameStop+ kortet. GameStop vil umiddelbart informere kunden dersom søknaden avvises.

2.7 Dersom søknaden gjøres elektronisk vil kunden motta et midlertidig GameStop+ kort. Dette kan byttes mot et endelig kort i hvilken som helst GameStop butikk i Norge. Kunden må på forespørsel fra GameStop kunne dokumentere at opplysninger gitt ved elektronisk søknad er korrekte, før endelig kort utstedes.

2.8 GameStop kan gi kortholderen tilgang til webområder med begrenset tilgang, der informasjon om GameStop+ programmet kan lastes opp, personlige opplysninger om kortholderen kan behandles og transaksjoner med kortpoeng, oppnådd ved kjøp av spill fra GameStop, kan utføres. Kortholderen har imidlertid ikke krav på elektronisk tilgang til slike funksjoner.

2.9 Kortholderen har ansvar for å forhindre at GameStop+ kortet brukes av tredjepart og for å holde innloggingsdetaljene for eventuell elektronisk tilgang konfidensielle.

2.10 Kunden må umiddelbart informere GameStop Norway As, Plöensgate 4, 0181 Oslo per post eller e-post norhelp@gamestop.com om endringer i de personopplysningene som ble gitt av Kunden da han/hun sendte sin søknad.

3. Generelt om innholdet i GameStop+ programmet

3.1 Deltakelse i GameStop+ programmet gir kortholderen en bonus i form av kortpoeng, når han/hun selger spill til GameStop. GameStop+ kortet kan også gi prisavslag og/eller andre fordeler i forbindelse med markedsføringstilbud, i en begrenset tidsperiode, ved kjøp av spill i GameStops butikker. Kortholderen skal varsles om slike spesielle tilbud/fordeler per post, e-post eller MMS/SMS.

3.2 Nivå 01 og Nivå 02 kortholdere skal motta 5 % i bonus (i det følgende kalt «innbytte bonus») i form av kortpoeng. Denne innbytte bonus blir regnet av den til enhver tid fastsatte innbyttepris, bestemt av GameStop, når GameStop kjøper (brukte) spill fra kortholder i en GameStop butikk. Nivå 03 kortholdere skal motta en bonus på 10 % og Epic Nivå kortholdere skal motta en innbytte bonus på 15%. En forutsetning er at spillene som kortholderen tilbyr til innbytte, er i brukbar stand og egnet for videresalg av GameStop under deres generelle vilkår og betingelser. GameStop forplikter seg imidlertid ikke til å gjøre innbyttehandel med kortholderen og kan fritt avslå dette. 3.2.1 (a) Nivå 01 og Nivå 02 kortinnehavere skal få 15% innbyttebonus mot forhåndsbestillinger; (b) Nivå 03 kortinnehavere skal få 25% innbyttebonus mot forhåndsbestillinger; (c) Epic Nivå kortinnehavere skal få 35% innbyttebonus mot forhåndsbestillinger; 3.2.2 (a) Nivå 2 kortinnehavere skal få 5% rabatt på klær i LOOT-sortimentet; (b) Nivå 03 kortinnehavere skal få 10% rabatt på klær i LOOT-sortimentet; (c) Epic Nivå kortinnehavere skal få 15% rabatt på klær i LOOT-sortimentet; 3.2.3 (a) Nivå 01 kortinnehavere skal få 10% rabatt på @Play tilbehør; (b) Nivå 02 kortinnehavere skal få 20% rabatt på @Play tilbehør; (c) Nivå 03 og Epic Nivå kortinnehavere skal få 30% rabatt på @Play tilbehør; 3.2.4 @Play tilbehør og klær i LOOT-sortimentet som er en del av spesielle kampanjer av GameStop som gir kunder en spesiell nedsatt pris kan ikke reduseres ytterligere i pris av lojalitetsrabatter.

3.3 Spesielle tilbud fra GameStop for spill som byttes inn, og hvor GameStop betaler alle kunder en høyere innbyttepris enn vanlig, er unntatt fra beregning av innbytte bonusen under pkt. Innbytte bonusen kan ikke kombineres med slike kampanje tilbud eller andre kampanje tilbud hvor det tilbys høyere innbytte priser enn vanlig.

3.4 For å motta innbytte bonus når spill leveres inn til GameStop må kunden – av tekniske grunner- vise sitt GameStop+ kort til GameStop butikkens ansatte før salgsprosessen fullføres. Dersom dette ikke utføres, har kortholderen ingen rett til å kreve bonusen i ettertid. 3.5 GameStop bevilger deltakere i GameStop+ en utvidet rett til å bytte (herunder kalt «Fornøydgaranti»). Nivå 03 og Nivå Epic kortinnehavere kan, uten å oppgi grunn, bytte et Recycled spill (en gang per kjøp) inntil 7 dager etter kjøp for et annet Recycled produkt til samme pris eller mindre. Enhver forskjell i beløp vil lagres på et GameStop+ kort og kan kun brukes som butikkverdi; butikkverdi kan ikke innløses i kontanter eller refunderes til konto. En forutsetning for Fornøydgaranti er at Recycled spillet som kortinnehaveren ønsker å bytte er i brukbar tilstand. GameStop er ikke forpliktet til kortinnehaveren til å foreta Fornøydgaranti kjøp. Spill som er byttet gjennom Fornøydgaranti refunderes ikke.

4. Kortpoeng på Kort

4.1 Kortpoeng opparbeidet ved handel av spill kan lagres på GameStop+ kortet. Det opptjenes ingen renter på kortpoeng. GameStop gjør oppmerksom på at verdien av kortpoeng på GameStop+ kortet kan være skattepliktig.

4.2 Det maksimale verdi av kortpoeng som kan godskrives GameStop+ kortet er totalt 9999kr Dersom det skulle oppstå høyere verdi kan ikke GameStop+ kortet lenger benyttes ved innbytte av flere spill hos GameStop før verdien har blitt tilsvarende redusert ved kjøp i GameStop butikkene i samsvar med pkt. 4.3 under.

4.3 Kortpoengene på kortet kan benyttes til betaling ved kjøp av produkter i GameStop butikker. Kjøpesummen trekkes i så fall fra verdien av kortpoeng på kortet. Hvis kjøpesummen overstiger verdien av kortpoeng, må kortholderen betale mellomlegget mellom kjøpesum og verdien av kortpoeng. Grunnet norske skatteregler er det dessverre ikke mulig å benytte kortpoeng på kortet til betaling i GameStop butikker utenfor Norge.

4.4 Verdien av kortpoeng på kortet kan ikke utbetales i kontanter eller overføres på annen måte. Verdien er utelukkende knyttet til GameStop+ kortet og kortholder.

4.5 Kortholderen kan få opplyst verdien av kortpoeng på sitt kort, når som helst, etter å ha dokumentert sin identitet som kortholder i en GameStop butikk.

4.6 Verdien av de enkelte kortpoeng godskrevet balansen på kortet foreldes for bruk på datoen 3 år etter det året det korresponderende beløpet ble godskrevet Kundens kortpoeng konto. For eksempel: hvis et beløp (verdien) ble kreditert i 2012, skal beløpet (verdien) foreldes ved utgangen av 2015. Etter denne tid vil kortpoengene bli trukket fra innestående kortpoengbalanse.

5. Tap og tyveri

Kortholderen må umiddelbart melde fra til GameStop hvis GameStop+ kortet blir stjålet eller tapt, slik at GameStop kan sperre bruk av kortet. Det samme gjelder dersom man mister sine innloggingsdetaljer for tilgang online. Så snart det tapte kortet er sperret kan kunden når som helst søke om utstedelse av nytt GameStop+ kort i en hvilken som helst GameStop butikk i Norge.

GameStop holdes ikke ansvarlig for tap av verdien av eventuell kortpoengbalanse på kortet i det tilfellet kortet mistes eller blir stjålet og kortholderen ikke informerer GameStop innen rimelig tid, forutsatt at GameStop ikke er ansvarlig for tapet. Omfanget av ansvar under pkt. 7 gjelder i de tilfeller kortholder har kav på erstatning av verdien av tapte kortpoeng.

6. Oppsigelse

6.1 Kortholder kan si opp avtalen om bruk av GameStop+ kort når som helst, og uten noen oppsigelsestid, ved å gi skriftlig beskjed til GameStop. Ved oppsigelse må kortet returneres per post til GameStop Norway AS, Plöensgate 4, 0181 Oslo, leveres i en GameStop butikk eller destrueres av kortholder. Oppsigelse fører til tap av verdien på kortpoengbalansen på kortet. Det er ikke mulig å reaktivere kortpoengbalansen eller overføre denne til et senere utstedt GameStop+ kort etter at det forrige kortet ble sagt opp.

6.2 GameStop kan når som helst si opp avtalen ved skriftlig varsling innen rimelig tid. GameStop har rett til å ugyldiggjøre og trekke tilbake GameStop+ kortet umiddelbart, dersom kunden og/eller tredje part bruker GameStop+ kortet til ulovlig handel eller annen form for mislighold finner sted.

6.3 GameStop har videre rett til å legge ned GameStop+ programmet når det måtte ønskes ved varsling til kundeb innen rimelig tid. De kan uten varsel, dersom det skulle foreligge gode grunner til det og for å ivareta interessene til de involverte parter, legge ned, supplere, endre eller avslutte GameStop+ programmet i sin helhet.

6.4 Retten til å legge ned GameStop+ programmet av gode grunner skal ikke kunne overprøves.

6.5 Dersom det varsles om nedleggelse eller annen oppsigelse av kontraktsforholdet fra GameStop skal GameStop gi kunden en kreditnota lik verdien av godskrevne kortpoeng på kortet på det tidspunktet det kontraktmessige forholdet opphører. Dette gjelder ikke ved mislighold fra kortholder.

7. Ansvar

7.1 GameStop skal uten begrensninger være ansvarlig for økonomisk tap som skyldes skade voldt forsettlig eller grovt uaktsomt av selskapet, de ansatte eller stedfortredende for disse, dersom det var hensiktsmessig for disse å tilbakehold informasjon vedrørendekjente feil og mangler i tilfeller det gis en kvalitetsgaranti på produkter og 2. for ethvert tap som følge av skade på en persons liv og helse.

7.2 GameStop er kun ansvarlig for andre forhold hvor dette skyldes brudd på kontraktsforpliktelser eller ufravikelig lovregulering og hvor ansvar og økonomisk tap er påregnelig og forutsigbart. GameStop fraskriver seg ethvert annet ansvar etter denne avtale.

8. Diverse

8.1 For enhver tvist som følge av denne avtale vedtas Oslo tingrett som verneting.

8.2 Kontraktsforholdet reguleres av norsk rett.

Du kan forhåndsbestille dette produktet på nett og hente det i butikk på lanseringsdato.


Hvordan virker det?

  • 1: Klikk på den røde Click + Collect knappen ved siden av produktet du ønsker å forhåndsbestille.
  • 2: Deretter velger du hvilken butikk du ønsker å hente produktet i, og betaler et depositum. Depositumet trekkes fra den totale summen ved henting. (50 kroner for spill og tilbehør, 100 kroner for Collector Editions, og 500 kroner for spillkonsoller).
  • 3: På lanseringsdato kan du hente ditt produkt! Spillet må hentes innen 48 timer etter utgivelse.


MERK: Du kan ikke kjøpe pakketilbud via Click + Collect

Vennligst merk: Dette er et digitalt produkt. Produktet leveres i form av en innløsbar kode som vil være synlig på "Mine bestillinger" siden.


Alle bestillinger av digitale produkter er manuelt kontrollert av vårt team før de blir godkjent.


Hvis bestillingen er plassert utenfor vanlig kontortid, dvs. 09:00 til 17:00 mandag til fredag kan dette forsinke behandlingstiden av bestillingen din.


Vennligst merk: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke byttes når bestillingen er behandlet. Digitale koder kjøpt fra www.gamestop.no kan kun brukes på en norsk konto.

Vennligst merk: Dette er et digitalt produkt. Produktet leveres i form av en innløsbar kode som vil være synlig på "Mine bestillinger" siden.


Alle bestillinger av digitale produkter er manuelt kontrollert av vårt team før de blir godkjent.


Hvis bestillingen er plassert utenfor vanlig kontortid, dvs. 08:00 til 16:00 mandag til fredag kan dette forsinke behandlingstiden av bestillingen din.


Vennligst merk: Digitale produkter kan ikke refunderes og kan ikke byttes når bestillingen er behandlet. Digitale koder kjøpt fra www.gamestop.no kan kun brukes på en norsk konto.